Men's Basketball v. Ursinus - 11/29/18 (Photos by Sawyer Chilton '19)