Baseball v. Johns Hopkins - 4/27/18 (Photos by Sarah Dockham '21)