Baseball v. Catholic - 2/28/18 (Photos by Sarah Dockham '21)