Baseball v. Haverford - 4/23/16 (Photos by Ali Grundy '17)